Primo Anno

ALGEBRA I
Docente: Anna Giordano Bruno | 12 CFU | 1 – 2 Semestre | S.S.D. MAT/02

ANALISI MATEMATICA I
Docente: Aleks Jevnikar | 12 CFU | 1 – 2 Semestre | S.S.D. MAT/05

ARITMETICA
Docente: Pietro De Poi | 6 CFU | 1 Semestre | S.S.D. MAT/02

GEOMETRIA I
Docente: Stefano Urbinati | 12 CFU | 1 – 2 Semestre | S.S.D. MAT/03

INFORMATICA
Docente: Fabio Alessi | 12 CFU | 1 – 2 Semestre | S.S.D. INF/01

LINGUAGGIO MATEMATICO
Docente: Franco Parlamento | 3 CFU | 1 Semestre | S.S.D. MAT/01

STRUMENTI INFORMATICI PER LA MATEMATICA
Docente: Gianluca Gorni | 2 CFU | 2 Semestre | S.S.D. MAT/04

LINGUA INGLESE
4 CFU

Secondo Anno

ANALISI MATEMATICA II
Docente: Paolo Baiti | 12 CFU | 1 – 2 Semestre | S.S.D. MAT/05

ANALISI NUMERICA
Docente: Dario Fasino | 6 CFU | 1 Semestre | S.S.D. MAT/08

FISICA GENERALE
Docente: Paolo Giannozzi | 12 CFU | 1 – 2 Semestre | S.S.D. FIS/01

GEOMETRIA II
Docente: Francesco Zucconi | 12 CFU | 1 – 2 Semestre | S.S.D. MAT/03

LOGICA MATEMATICA
Docente: Alberto Giulio Marcone | 12 CFU | 1 – 2 Semestre | S.S.D. MAT/01​

TEORIA DI GALOIS
Docente: Mario Mainardis | 6 CFU | 1 Semestre | S.S.D. MAT/02

Terzo Anno

ANALISI MATEMATICA III
Docente: Guglielmo Feltrin | 9 CFU | 1 – 2 Semestre | S.S.D. MAT/05

MECCANICA RAZIONALE
Docente: Sebastiano Sonego | 12 CFU | 1 – 2 Semestre | S.S.D. MAT/07

OTTIMIZZAZIONE
Docente: Franca Rinaldi | 6 CFU | 1 Semestre | S.S.D. MAT/09

PROBABILITÀ I
Docente: Giovanni Panti | 6 CFU | 1 Semestre | S.S.D. MAT/06

COMPLEMENTI DI FISICA GENERALE
Docente: Marco Pasini | 6 CFU | 2 Semestre |  S.S.D. FIS/01

CREDITI A SCELTA AUTONOMA
12 CFU

PROVA FINALE
6 CFU